Regulamin

Firma AD-MAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności takie jak:

 • Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu

 •  Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne

 •  Zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu

 •  Śmierć lub wypadek na drodze

 •  Akty wandalizmu i terroru

 •  Pożar, uszkodzenia dworca autobusowego

 •  Zastosowanie się do żądań policji

 •  Inne okoliczności niezależne od przewoźnika

Przebywanie w busie:

 • Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.

 •  Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

 •  Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.

 •  Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.